Obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je +421 Media s.r.o., so sídlom S. H. Vajanského 61, 071 01 Michalovce SR, IČO: 47507331, Zapísaná na Okr. súde Košice I, odd. Sro, vl.č. 34205/V (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho
Smilefoto, Trenčianska 53, 82108 Bratislava, SR,
bankový účet: 2922903504/1100, IBAN: SK2911000000002922903504 , BIC/SWIFT: TATRSKBX, Telefón: +421 0948585858,
E-mail: smilefoto@smilefoto.sk
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

 

2.Registrácia

Pre využitie služieb predávajúceho musí kupujúci vykonať registráciu na webstránkach predávajúceho. O úspešnosti registrácie je kupujúci informovaný automatizovanou emailovou správou. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie potvrdzujúcej správy v prípade nefunkčnosti emailovej schránky kupujúceho. Potvrdzujúci email je niekedy omylom označený ako spam/nevyžiadaná pošta preádzkovateľmi emailových schránok a preto je potrebné skontrolovať si aj priečinok spamu/nevyžiadanej pošty.
Ak kupujúci neobdrží potvrdzujúci email do 24hodín od registrácie, je potrebné aby kontaktoval predávajúceho. Kupujúci môže využiť služby predávajúceho aj existujúcu registráciu iného kupujúceho z rovnakej školy a triedy.

 

3.Záloha

Kupujúci je po zaregistrovaní vyzvaný emailovou správou na úhradu zálohy vo výške 59 Eur, splatnej do 5 pracovných dní od dátumu registrácie. Platí sa prevodom na účet uvedený v e-maili s dodržaním potrebného variabilného symbolu pre spárovanie úhrady. Záloha slúži na rezerváciu termínu fotografovania, na pokrytie nákladov spojených s grafickým návrhom produktov a na pokrytie časti nákladov výroby produktov.
Uhradením zálohy zároveň kupujúci získava možnosť objednávať jednotlivé produkty za zvýhodnené ceny alebo získať niektoré produkty v rámci akcie zdarma.

 

4.Termín fotografovania

Obdržaním zálohy sa predávajúci zaväzuje prideliť termín fotografovania triede kupujúceho tak, aby časom a dátumom vyhovoval obom stranám. Predávajúci telefonicky alebo emailom navrhne termín, ktorý kupujúci telefonicky alebo emailom potvrdí. Predávajúci si vyhradzuje právo tento termín opakovane zmeniť alebo aj zrušiť. O tejto skutočnosti bez odkladu informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje zmeniť termín aj na požiadanie zo strany kupujúceho, ale to len v prípade, že predávajúci má ešte iné voľné termíny. Predávajúci vyvinie snahu potrebný termín uvoľniť presunutím termínu iného klienta, avšak tento proces nie je vždy možný, čoho si musí byť kupujúci vedomý pri žiadaní o presun termínu.

 

5. Spôsob objednávania

Objednávanie maturitných oznámení je zabezpečené cez online objednávkový systém na stránkach www.smilefoto.sk a www.yii.smilefoto.sk. Jednotlivé produkty sú v zvolenom počte vložené do košíka. Obsah košíka je možné kedykoľvek skontrolovať. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim v košíku. Kupujúci je oprávnený zadať objednávku cez online objednávkový systém podľa prvej vety najneskôr do 30.6 kalendárneho roka po roku v ktorom nastal termín fotografovania podľa článku 4. Po 30.6. kalendárneho roka po roku, v ktorom nastal termín fotografovania podľa článku 4. predávajúci zabezpečí výmaz údajov kupujúceho a nie je povinný akceptovať objednávku kupujúceho. Predávajúci má právo požadovať zálohu pred zaslaním objednávky do výroby (predovšetkým pre tlač maturitných oznámení), ale tiež dať objednávku do výroby bez zaplatenia zálohy. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky v prípade nefunkčnosti emailovej schránky kupujúceho. V prípade neobržania emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky zo strany predávajúceho do 24hodin od schválenia objednávky je potrebné kontaktovať predávajúceho.

 

6. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať:
• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
• tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
• za poškodenie zásielky zavinené poštou.
• obsahovú náplň, správnosť mien a gramatiku maturitných oznámení a porušenie autorských práv pri dodaní vlastného návrhu.
• ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že na objednanom tovare sú chyby, hoci boli takto uvedené v objednávke. Takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu. Kupujúci je v procese schvaľovania návrhov opakovane vyzvaný na kontrolu textov a grafiky a upozornený na fakt, že predávajúci nezodpovedá za prípadné nedostatky, ktoré boli schválené kupujúcim.

Kupujúci (objednávateľ) sa zaväzuje:
• Zaplatiť požadovanú zálohu.
• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
• V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

7. Ceny tovaru

Ceny uvedené v cenníkoch predávajúceho resp. vypočítané cenové kalkulácie pre maturitné oznámenia sú platné v čase zaslania objednávky a nemenia sa pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Podmienkou pre získanie zliav, resp. akcií je uhradenie zálohy v požadovanom termíne.
Poštovné a balné za všetky tovary okrem tabiel hradí predávajúci v rámci akciovej ponuky pri dodržaní jej podmienok a úhrade zálohy.
Poštovné a balné mimo akciovej ponuky hradí kupujúci, taktiež ak vyžiada časť objednávky doručiť skôr a zvlášť.
Ceny maturitných oznámení špeciálneho tvaru t.j. iného než štandardného tvaru obdĺžnika 15x6cm zloženého na tretinky sú predmetom emailovej alebo telefonickej dohody. Kupujúci poskytne informáciu o cene oznámení špeciálneho tvaru emailom alebo telefonicky kupujúcemu a vyhradzuje si právo túto cenu zmeniť aj po obdržaní objednávky a jej potvrdení. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s cenou oznámení špeciálneho tvaru, má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy.

 

8.Podmienky získania akciového balíka za 1EUR/osobu

Získať akciový balík v zvýhodnenej cene je možné len s objednaním maturitných oznámení pri objednaní min. 700ks/triedu a pri objednaní fotenia celej triedy, pričom hodnota objednaných tlačených fotiek je min. 7EUR/osobu.

Obsahom balíka sú: fotenie celej triedy, grafické práce na všetkých objednaných produktoch, prázdne pergameny bez textu pre celú triedu (počet ks v závislosti na počte žiakov v triede), čisté šerpy bez textu 2ks, stuha na dvere s mašľou bez textu 1ks a stuha na triednu knihu s mašľou bez textu 1ks, pečatný vosk 1ks, poštovné a akciové ceny a zľavy na oznamká, fotografie, pozvánky a ostatné produkty uvedené v cenníku.
Podmienkou grafického spracovania návrhu zdarma je aj následná tlač maturitného oznamka predávajúcim. Pokiaľ nebude predávajúci realizovať tlač vyhotoveného grafického návrhu, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za spracovanie objednávky a vypracovanie návrhu vo výške 50€.

V rámci akciového balíka môže kupujúci využiť zľavu na fotenie stužkovej 100EUR, rezervovanie termínu fotenia je potrebné dohodnúť telefonicky. Pre objednanie stuhy na dvere a šerp pre profesorov platí získanie produktov bez potlače zdarma v rámci akciového balíka. V prípade záujmu o potlačené produkty sa produkty šerpa a stuha na dvere účtujú podľa platného cenníka pod názvom šerpa s textom a stuha na dvere s texom.

Všetko, o čo má kupujúci v rámci akciového balíka záujem, je kupujúci povinný vyplniť v objednávkovom systéme a následne objednať. Pri dodržaní podmienok akciového balíka predávajúci pred vystavením faktúry upraví cenu produktov objednávky na cenu uvedenú v akciovom balíku. Nezadanie dizajnov a nevyplnenie počtov/druhov vymenovaných produktov v objednávkovom systéme, bude predávajúci považovať ako nezáujem kupujúceho o tieto produkty a teda predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu akýkoľvek z týchto produktov.

Akciový balík je spoplatnený sumou 1EUR/žiaka.

Pri nedodržaní podmienok na uplatnenie akciového balíka bude predávajúci účtovať objednané produkty podľa aktuálneho cenníka bez zliav.

 

9.Dodacie podmienky

Miesto odberu je stanovené na základe dohody s kupujúcim na základe uvedenia adresy doručenia v objednávkovom systéme. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci alebo predávajúci na doručenie využíva služby Slovenskej pošty a kuriérskej služby DPD.

Objednaný tovar predávajúci často osobne rozváža do jednotlivých miest na ním vopred určené miesto dohodnuté telefonicky s kupujúcim. Osobný odber je možné uskutočniť na základe predchádzajúcej dohody telefonicky alebo emailom medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade osobného odberu musí byť tovar zaplatený buď vopred prevodom na účet alebo najneskôr pri jeho prevzatí. Taktiež je potrebné, aby sa kupujúci v dohodnutom termíne a čase dostavil na vopred stanovené miesto.
Pri zaslaní objednaného tovaru poštou je potrebné uhradiť tovar prostredníctvom banky vopred alebo dobierkou.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že prišla zásielka poškodená, je potrebné o tom informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu

 

10.Termín dodania

Doba dodania objednaného tovaru v danom kalendárnom roku je zvyčajne do 18 pracovných dní, V prípade výroby špeciálnych výsekových foriem a špecifických požiadaviek sa táto lehota predlžuje o čas, ktorý je potrebný k zabezpečeniu týchto požiadaviek. Ak je to v technických a kapacitných možnostiach predávajúceho, dohodne sa skorší termín dodania.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, bude táto skutočnosť kupujúcemu vopred oznámená s uvedením predpokladaného termínu dodania. V tom prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho s touto zmenou. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami predávajúcim nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky…).

 

11. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky sa zálohová platba nevracia, je použitá na vykrytie časti nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli.

Ak sa už pracovalo na grafickom návrhu maturitného oznámenia kupujúceho a bol mu už zaslaný minimálne prvý náhľad a kupujúci až potom zruší objednávku (napr. objednanie u inej firmy, zmena návrhu, nedohodnutie sa v triede a iné) bude kupujúcemu účtovaný poplatok za vzniknuté náklady súvisiace so spracovaním grafického návrhu vo výške 50 eur, ktorý je povinný do 15 dní uhradiť. Pri stornovaní už potvrdeného a schváleného návrhu do tlače je objednávateľ povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené telefónne číslo, nezaplatená záloha, nedostupný, neodpovedá na e-maily a iné.),
• z technických príčin nie je možné zrealizovať vyhotovenie objednávky. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho ihneď po jej zistení.

 

12.Vrátenie zálohy

V prípade nedodania tovarov alebo služieb zavinením predávajúceho alebo z dôvodu technických príčin sa predávajúci zaväzuje najneskôr do 14 dní vrátiť zálohu kupujúcemu na vopred dohodnutý bankový účet.

V prípade, že kupujúci sa rozhodne nevyužiť služby predávajúceho, nevzniká kupujúcemu nárok na vrátenie zálohy.

 

13.Reklamácie

Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar presne v podobne, ako ho kupujúci schválil a objednal. Predávajúci pomocou online systému zobrazí kupujúcemu grafickú podobu produktu na schválenie. Dodané maturitné oznámenia musia byť totožné s odsúhlaseným grafickým návrhom.

Za úplnosť a správnosť mien, gramatiky a obsahovej náplne textov maturitných oznámení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Obsahová náplň, správnosť mien a gramatika maturitných oznámení nemôže byť predmetom reklamácie, pokiaľ sa odsúhlasený návrh zhoduje s vytlačenými maturitnými oznámeniami.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodnú inak.
Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

14. Ostatné podmienky

Predávajúci je výhradným vlastníkom všetkých grafických návrhov a jej ďalšia reprodukcia, šírenie alebo zverejňovanie je možné len so súhlasom predávajúceho. Za správnosť a vhodnosť všetkých textov a mien je zodpovedný kupujúci a v prípade akýchkoľvek chýb na menách resp. gramatických chýb preberá kupujúci plnú zodpovednosť za ich správnosť. Pokiaľ bude zákazka vyrobená podľa schváleného návrhu, nie je možné robiť si nárok na bezplatnú opravu. Túto je možné opraviť len opätovnou výrobou, za čo je znovu účtovaná plná cena zákazky alebo vo výnimočných prípadoch časť plnej ceny.

Predávajúci má nárok na umiestnenie svojej webovej stránky prednú alebo zadnú stranu oznamka. Jej neumiestnenie je možné len po zaslaní písomnej žiadosti kupujúceho. Táto žiadosť nie je spoplatnená.
Pokiaľ si kupujúci sám dodá grafický návrh oznamka, sám zodpovedá za jeho návrh a potvrdzuje, že pri jeho výrobe neboli porušené žiadne autorské práva. Predávajúci má právo takto dodaný grafický návrh umiestniť do galérie maturitných oznámení a používať na reklamné alebo iné účely. Pokiaľ si kupujúci vyhradzuje právo zákazu reprodukcie ním graficky vytvoreného a graficky spracovaného návrhu ako celku, je potrebné o to písomne požiadať. Táto žiadosť je bezplatná.
V prípade vytlačenia väčšieho nákladu maturitných oznámení, ako bol objednaný, bude tento nadnáklad ponúknutý kupujúcemu za zvýhodnenú cenu.

 

15.Ochrana osobných dát

Rešpektujeme súkromie kupujúceho. Aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie služby, potrebujeme poznať niektoré osobné a kontaktné údaje kupujúceho (meno, adresa, telefón, fotografia a email). Kupujúci svojou objednávkou berie na vedomie, že predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email a fotografia a tieto údaje sú nevyhnutné za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). Kupujúci tiež berie na vedomie, že ho predávajúci informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach kupujúceho ako dotknutej osoby prostredníctvom týchto obchodných podmienok. Predávajúci je osobou, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov kupujúceho. Podľa Nariadenia je predávajúci prevádzkovateľom a kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho vo vlastnom mene. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na základe nižšie uvedených právnych titulov ustanovených Nariadením.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia zmluvy, najmä uzavretia, zmeny a ukončenia zmluvy, fakturácia a pod. Predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na účely jeho identifikácie, komunikáciu s kupujúcim a spracúva ich len v nevyhnutnom rozsahu. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim predávajúcemu je nevyhnutnou podmienkou uzavretia zmluvy a poskytnutia tovarov a služieb. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb predávajúcim kupujúcemu. Pre účely plnenia zmluvy je nevyhnutné, aby kupujúci hodnoverným spôsobom preukázal svoju totožnosť a poskytol predávajúcemu svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, telefónne číslo a e-mailová adresa. Predávajúci uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Osobné údaje sú automaticky vymazané z databázy ku dňu 30.6. roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastal termín fotografovania podľa článku 5.

Predávajúci spracúva osobné kupujúceho na účely plnenia zákonnej povinnosti predávajúceho, v rámci ktorej môže poskytovať osobné údaje kupujúceho štátnym orgánom a iným osobám. Predávajúci uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci spracúva osobné kupujúceho na účely ochrany oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretích osôb, nie však v prípade, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (kupujúceho), ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Oprávnenými záujmami predávajúceho sú najmä (i) ochrana práv, ktoré predávajúcemu alebo tretím osobám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy vo vzťahu ku kupujúcemu a iným osobám; na tento účel predávajúci uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú 
na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov; (ii) vymáhanie pohľadávok a iných nárokov predávajúceho; na tento účel predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt; a (iii) marketingové aktivity predávajúceho, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny a súvisiacich službách, o ďalších produktoch predávajúceho podobných tovarom a službám, ktoré si už kupujúci objednal; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, najviac jeden krát týždenne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ak kupujúci vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou môže kupujúci spracúvať osobné údaje predávajúceho najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Kupujúci má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať.

Kupujúci má podľa Nariadenia právo vyžadovať od predávajúceho:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané;
 • získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, ak sú osobné údaje predávajúcim o kupujúcom spracúvané;
 • ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení;
 • získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu 
  v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v Nariadení;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody kupujúceho, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu;
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • namietať voči tomu, aby sa na neho vzťahovalo rozhodnutie predávajúceho, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak Nariadenie neustanovuje inak;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov udelený predávajúcemu s účinkami od momentu odvolania súhlasu;
 • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kupujúci má právo uplatniť si vyššie uvedené práva e-mailom na adresu predávajúceho smilefoto@smilefoto.sk. Predávajúci má v prípade pochybností právo požiadať kupujúceho o dodatočné overenie totožnosti. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Nariadenia môže uplatniť zákonný zástupca. Podľa Nariadenia práva kupujúceho, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.